Poczet numizmatyków krakowskich

Leszek Tadeusz Kałkowski (1927-2020)

Leszek Tadeusz Kałkowski (1927-2020) – ekonomista, profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), historyk pieniądza papierowego, kolekcjoner.

Urodził się we Lwowie, gdzie jego ojciec Tadeusz Kałkowski (1899−1979) był asystentem na Politechnice Lwowskiej. W 1928 roku rodzina Kałkowskich przeniosła się do Katowic, gdzie pozostała do wybuchu II wojny światowej. Od 1939 roku mieszkał w Krakowie. W 1946 zdał maturę w Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a w 1950, już jako mieszkaniec Krakowa, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym samym roku otrzymał dyplom ekonomisty na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Statystyki obronił doktorat (1958 r.), a w 1969 roku, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, habilitację. W 1974 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.

Życie zawodowe związał z szeroko pojętym „budownictwem”. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. W latach 1976−1980 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Był założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji, a później Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W pracy naukowej zajmował się głównie funkcjonowaniem polskiego rynku nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, ekonomicznymi problemami procesu inwestycyjnego i budowlanego, a także historią polskich papierów wartościowych (w szczególności listów zastawnych i obligacji komunalnych).

Obiektem kolekcjonowania Leszka Kałkowskiego były medaliony i papiery wartościowe. Zbiór tych pierwszych liczył w końcowym okresie niemal 700 egzemplarzy. Dziś zdecydowana większość tej kolekcji znajduje się w zbiorach Muzeum Krakowa.

Część zbioru papierów wartościowych Leszka Kałkowskiego trafiła do Banku Przemysłowo-Handlowego, gdzie miały uzupełnić znajdującą się tam specjalizowaną bibliotekę. Druga część zbioru, licząca ponad 2500 sztuk, została przekazana do tworzonego przy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych muzeum.

Współautor (wraz z Lesławem Pagą) albumu Polskie papiery wartościowe (Warszawa 1994).

Był jednym z współzałożycieli Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Krakowie od 1987 roku (później Członek Honorowy).