Poczet numizmatyków krakowskich

Zbigniew Żabiński (1914-1990)

Zbigniew Żabiński (1914-1990) - ekonomista i prawnik, historyk pieniądza, profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Podczas okupacji niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu w zakresie programu Akademii Handlowej, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie objął kierownictwo Biblioteki Głównej Akademii Handlowej, a w latach 1949 – 1951 Zakładu Statystyki Gospodarczej. W 1952 roku zostaje zmuszony do odejścia z Uczelni, by przez 10 pracować w Gazowni Miejskiej w Krakowie na stanowisku księgowego. W 1961 habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rok później wraca na Akademie Ekonomiczną, obejmując kierownictwo Katedry Prawa. Specjalizujący się zwłaszcza w teorii pieniądza i prawie bankowym oraz w prawno-ekonomicznej problematyce majątku przedsiębiorstwa.

W latach 1953-1988 był członkiem, a następnie prezesem (1964-1976) działającego w Krakowie Koła Numizmatycznego (później Sekcja Numizmatyczna) Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, a następnie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Archeologicznego (Członek Honorowy PTAiN od 1976 roku). Pełnił także funkcję Przewodniczącego Sekcji Numizmatycznej Komisji Archeologicznej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk (lata 1974-1990).

Ważniejsze prace:

 1. Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1958, t. XX.
 2. Porównanie waluty, cen i zarobków w Czechach i w Polsce w XIV-XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1965, t. XIII
 3. Próba określenia siły nabywczej żelaznych przedmiotów siekieropodobnych z Zawady Lanckorońskiej, Acta Archaeologica Carpathica, 1965; t. VII, zesz. 1-2
 4. Zagadnienie prawne numizmatyki, Biblioteczka „Biuletynu Numizmatycznego”, Warszawa 1971
 5. Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI w., „Wiadomości Numizmatyczne” 1973, t. XVII
 6. Siła nabywcza pieniądza w Krakowie w XVII i XVIII w., „Wiadomości Numizmatyczne” 1973, t. XVII
 7. Trzydzieści srebrników, Collectanea Theologica, 3(1973) f. II, 65-75
 8. Systemy monetarne Jana Kazimierza, WNR. 19:1975, z.1,s.27
 9. Kryzys monetarny w czasach Zygmunta III, WNR.20:1976, z.1,s.7;
 10. Problem siły nabywczej pieniądza w starożytności, „Eos”, t. LXVI, 1978
 11. Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, Folia Oeconomica Cracoviensia, 1980, t. 3, 33-41
 12. Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981
 13. Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław 1989